Tüzük

YILDIZ SARAYI VAKFI İÇ TÜZÜĞÜ

 

VAKFIN MERKEZİ:

Madde: 1- Yıldız Sarayı Vakfı, Yıldız Sarayı Vakfı Resmi Senedi’nin 17. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre hazır­lanmış olan işbu tüzükte Vakıf olarak anılacaktır.

Vakfın merkezi Abbasağa Mah. lhlamur Yıldız Cad. Bahar Apt. No: 6 Beşiktaş /İSTANBUL olup  bunun dışında hiçbir kent  ve mahalde şubesi yoktur.

VAKFIN AMAÇ VE FONKSİYONLARI:

Madde: 2 – Vakfın amaç ve fonksiyonları şunlardır:

A. Vakfın Esas Amaçları:

– Yıldız Sarayı ve ona bağlı tarihi yapıların onarım ve restorasyonlarını yapmak;

– Sarayın doğal çevresini (bahçe ve arazisini) korumak ve düzenlemek;

– Bu konularda girişilmiş ve girişilecek faaliyetlere katıl­mak ve her türlü yardımlarda bulunmak;

– Sarayı ve onun tüm güzelliklerini Türk turizminin hizmetine ve dış dünyanın ilgisine sunmak;

– Saraydaki tarihi yapılara ve yerlere fonksiyonlar kazandırmaktır.

B. Bu esas amaçları gerçekleştirmek maksadıyla aşağıdaki kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak:

– Konferans ve toplantılar düzenlemek;

– Konserler verdirmek;

– Resim ve heykel sergileri açmak;

– Seramik, tezhip, cilt gibi konularda kurslar açmak;

– Kültür, sanat ve müzecilik alanlarında eserler meydana getirilmesini teşvik etmek ve yardımlarda bulunmak;

– İstanbul’da düzenlenen sanat olaylarını takip etmek ve Saray’da onlara çalışma imkânı ve ortamı hazırlamak;

– Bütün bu iş ve faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla Saray’da çalışan resmi görevliler de dâhil diğer görevli personelin eğitilip yetiştirilmelerine yardımcı olmak;

– Vakfın yaptığı çalışmaları belirten bültenler yayınlamak;

– Bu faaliyetler yoluyla Saray’ın halkın hizmetine açılmasına ve açıldığı takdirde hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ol­mak;

– Yıldız Sarayı’nın kültür, sanat ve turizm merkezi haline gelmesine öncülük ederek destek olmak;

– Amaç ve fonksiyonlar doğrultusunda her türlü araştırmayı yapmaktır.

Madde 3 –Vakıf çalışmalarında aşağıdaki esaslara uyulur:

a. Resmi senedin 3. maddesinde tespit olunan amaç ve fonksiyonlar çerçevesi içinde yapılacak hizmet ve çalışmalarda, Saray’ın tarihi hüviyet ve özelliklerinin zedelenmemesi göz önünde bulundurulur.

Bu cümleden olarak, Saray’ın bütünlüğünü korumak ve tarihi hüviyetinin bozulmasına yer bırakılmamak için Saray kompleksine dâhil tarihi yapısal ünitelerle bahçe ve arazinin ne maksatla kullanılabileceğini tespit yolunda gerekli düzenlemelere gidilmesini sağlamak üzere ilgili resmi makamlar nezdinde her türlü girişimlerde bulunulur ve aynı maksatla söz sahibi otoritelerden oluşan istişari yüksek bir kurulun teşkiline çalışılır.

b.  Kültür  ve Turizm Bakanlığı’nın Saray kompleksi için 19.7.1983 tarih ve 6122 sayılı yazılarıyla öngördüğü, Yıldız Sarayı’nın “Yıldız Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi” haline dönüştürülmesine yardımcı olunur.

c. Yıldız Sarayı kompleksi için GEEAYK’nın kararlarında öngörülen hizmet ve fonksiyonların gerekleri yerine getirilir.

d. Amaç ve fonksiyonların yerine getirilmesinde gerektiğinde ilgili bakanlık, resmi kurum ve kuruluşlardan izin alınır ve bunlarla işbirliği yapılır.

e. Vakfın faaliyetlerinde Türk toplumunun gelenek ve görenekleri çerçevesinde zamanın gereklerine uyulur.

İŞBİRLİĞİ:

Madde 4 –Vakfın hizmet ve faaliyetlerinde görev almış olsun veya olmasın tüm Vakıf üyelerinin işbirliği içinde olmaları ve ellerinde bulunan imkân ve yardımları esirgememeleri gerekir.

Madde 5 – Vakfın amaçlarını süratle gerçekleştirebilmek için yurt içinde bulunan tüm kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi­leriyle işbirliği yapılmasına çalışılır.

Madde  6 – Aynı maksatla gerektiğinde uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle koordinasyon ve işbirliği yapılmasına çaba gösterilir.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 7 Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini, Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcısı’na verebilir.

Madde 8 – Yönetim Kurulu, Vakıf Resmi Senedi ile işbu tüzük maddelerinde aksine bir hüküm mevcut bulunmadığı takdirde Başkan ve Vekili dâhil, kendi üyelerinden bir veya birkaçını herhangi yetkili bir memur veya memurlarını, mümessil veya mümessillerini, kurumun uygun bulduğu herhangi bir sözleşme veya hukuki senet veya belgeyi Yönetim Kurulu adına imzaya yetkili kılabileceği gibi kurul bu yetkiyi umumi veya belli hallere de münhasır kılabilir.

Buna paralel olarak Vakıf Resmi Senedi veya tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulunca mezun kılınmadıkça hiçbir yetkili memur veya mümessil veya memurların Vakfı, herhangi bir mukavele veya taahhütname ile ilzama ve alacağını terkin etmeye veya herhangi bir maksat veya herhangi bir meblağ ile borçlandırmaya yetki ve mezuniyeti olamaz.

MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9 Mütevelli Heyeti’nin görev ve yetkileri mevcut mevzuat hükümleriyle Vakıf Resmi Senedi ve işbu tüzükte gösterilmiştir. Bunlara aykırı olmamak kaydıyla Mütevelli Heyeti, Vakfın en yüksek karar organı olarak Vakfın amaçlarına ulaşabilmesi için uygun gördüğü kararı da alabilir.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN TOPLANTILARI:

Madde 10 Vakıf Mütevelli Heyeti toplantıları Vakıf merkezinde yapılabileceği gibi İstanbul dâhilinde Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir semt ve mahalde de yapılabilir.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELİK SIFATININ KALKMASI:

Madde 11 Vakıf Resmi Senedi’nin 10. maddesine göre saptanması öngörülen vakıf Mütevelli Heyeti Üyeliğinden ıskat nedenleri şunlardır:

a. Vakfın malları üzerinde mülkiyet iddia edip de iddiaları yetkili mahkemece tamamen veya kısmen reddedilmiş olmak,

b. Vakfın mallarını Vakıf Senedindeki koşullara ve Vakfın amacına aykırı olarak kullanmış olmak,

c. Vakfın amacına ulaşmasını imkânsız hale getirecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

d. Vakfın mallarını zilyetlik yoluyla iktisaba tevessül etmek, Vakıf faaliyetlerini engelleyici tutum ve hareketlerde bulunmak,

f. Vakıf Mütevelli Heyeti toplantılarına mazeretsiz üç defa gelmemektir.

Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin, üyelik sıfatlarının kalkmasına Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üyelerinden en az üçünün teklifi üzerine Mütevelli Heyetince karar verilebilir.

Bu kararlar Mütevelli Heyeti toplantılarına katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Bu suretle boşalan üyeliklere Vakıf Resmi Senedi’nin 10. maddesindeki esaslar dâhilinde ve mümkünse aynı oturumda seçim yapılır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 12 Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri Vakıf Resmi Senediyle işbu tüzükte gösterilmiştir. İdare organı olarak Yönetim Kurulu çalışmalarında Mütevelli Heyetince yerine getirilmesi öngörülen hususları da özellikle dikkate alarak bunları olanakların elverdiği ölçüde yerine getirir.

BÜTÇE TASARISI, BİLANÇO VE GELİR-GİDER HESAPLARI:

Madde 13 –Yönetim Kurulu her yılın Ocak ayı içinde o yıla ait tahmini bütçe tasarısını hazırlayarak düzenleyeceği yıllık bilanço, gelir ve gider hesaplarıyla birlikte yıllık olağan toplantısında Mütevelli Heyeti’ne sunar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI MAHALLİ:

Madde 14 Yönetim Kurulu toplantılarını esas itibariyle Vakıf merkezinde yapar. Gerektiğinde bu toplantılar Ankara ve İstanbul’da olmak üzere herhangi bir mahalde de yapılabilir.

YÖNETİM KURULU KARARLARI:

Madde 15 – Yönetim Kurulu kararlarının, özellik arz eden durumlarda gerekçeli olarak yazılması ve oybirliğiyle alınıp alınmadığının belirtilmesi ve ayrışık (karşı) oyların karar altına yazılması gereklidir.

VAKIF İLE İLGİLİ RESMİ MAKAMLAR ARASINDA YAPILACAK PROTOKOL:

Madde 16 Vakıf Yönetim Kurulu’nun, Vakfın amaç ve fonksiyonları doğrultusunda faaliyette bulunabilmesi için Vakıf Resmi Senedi’nin 3. maddesinin birinci fıkrasında işaret edilmiş olan genel nitelikteki izni bir protokole bağlanmış olarak ilgili resmi makamdan istemesi şarttır. Gerektiğinde yine ilgili resmi makamlardan ayrıca özel izin de istenir.

YÖNETİM KURULUNCA YAPILACAK ANLAŞMALAR:

Madde 17 – Gerekli ahvalde resmi makamların izin ve onaylarını da almak ve 16. maddede yazılı protokol ile hükümlerine sadık kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı, ticari amaçlar güdenler dâhil, tüm resmi makam, özel ve tüzel kişilerle işbirliği ve her türlü anlaşmalar yapabilir. Bu gibi hallerde mevcut mevzuat hükümleriyle Vakıf Resmi Senedi, Vakıf İç Tüzüğü ve Vakıf Yönetmelikleri hükümlerine riayet edilmesi tabii ve zorunludur.

ANLAŞMA SÜRELERİ:

Madde 18 – Vakıf Yönetim Kurulu’nun üçüncü özel ve tüzel kişilerle akdedeceği bağlayıcı nitelikte bulunan anlaşmalar ve sözleşmelerin süreleri 10 yılı geçemez. Gerektiğinde Bakanlığın ve ilgili resmi makamların onaylarının alınması şarttır. 10 yılı aşmasında zorunluluk bulunan haller için Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı’nın olumlu oyununun alınması gereklidir.

SARAY MÜDÜRÜ’NÜN YETKİSİ:

Madde 19 – Yönetim Kurulu tabii üyeliğini kabul etmiş olsun veya olmasın Saray kompleksinde Vakıfça girişilecek olan her türlü faaliyetler ile ilgili icra kurulu ve komite toplantılarına Saray Müdürü katılır.

Özellikle Saray’ın güvenliği konusunda Saray Müdürü’nün görüş, teklif ve tavsiyelerine uygun şekilde hareket edilir. Uyuşmazlık halinde Saray Müdürü’nün bağlı olduğu Bakanlığın görüşüne uyulur.

İCRA KURULU:

Madde 20 Vakıf Resmi Senedi’nin 18. maddesine göre İcra Kurulu teşkili uygun görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunca alınacak bu baptaki kararda, adı geçen kurulun görev ve yetkileri de aynı zamanda belirtilir.

GENEL SEKRETERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 21- Vakıf Genel Sekreteri, Vakıf İdare Teşkilatı’nın sorumlusu ve amiridir. Aynı zamanda Yönetim Kurulu ile Komiteler kararlarının uygulayıcısı olarak ita amiri yetkisini de haizdir. Genel Sekreter’in görev, yetki ve sorumluluklarının sınırları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Madde 22 Genel Sekreter görevinin ifasında Saray Müdürü ile devamlı koordinasyon ve işbirliği içinde bulunur.

Madde 23- Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekilinin uygun göreceği istisnalar dışında Vakfın yazışmaları Genel Sekreter tarafından yürütülür.

Genel Sekreter kayıt ve dosyaların düzenli bir biçimde tutulup muhafazasını sağlamakla görevlidir.

Madde 24- Genel Sekreter, Başkan veya Vekilinin onayı ile Vakfın daimi personeli dışında geçici olarak işçi istihdamına yetkili olduğu gibi Yönetim Kurulunca belirlenecek sınırlar içinde yine aynı usulle bunlara verilecek ücreti de tayin eder.

Madde 25 Genel Sekreter Yönetim Kurulu’nun kendisine tanıdığı sınırlar içinde kalmak kaydıyla idari hizmetlerin görülebilmesini sağlamak maksadıyla ihtiyaç duyulacak kırtasiye ve büro malzemesini satın alabileceği gibi yine aynı kayıtla Yönetim Kurulu ile komiteler kararlarını yerine getirebilmek için gerektiğinde herhangi bir işi dışarıda yaptırabilir ve lüzumlu araç ve gereçleri de satın alabilir.

Madde 26 – Genel Sekreter Yönetim Kurulunca alınan kararları tarih ve numara sırasına göre yazıp Başkan ve üyelerin imzalarına sunar.

Madde 27 Vakıf Genel Sekreteri, Komitelerin ve kurulduğu takdirde İcra Kurulu’nun da sekretarya işlerini düzenli bir biçimde yürütür.

Madde 28 – Genel Sekreter Komite Başkanlarının istekleri doğrultusunda komiteler üyelerini toplantılara çağırır ve komiteler arasında lüzumlu koordinasyonu ve işbirliğini sağlamaya ilişkin iş ve işlemleri yapar.

Madde 29 – Genel Sekreter Vakıf demirbaşlarının muhafaza ve en iyi biçimde kullanılması ve bunların bir envanterinin tutulmasından sorumludur.

KOMİTELERİN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI:

Madde 30 Komiteler biri Başkan olmak üzere Genel Sekreter ve Saray Müdürü ile birlikte en az üç üyeden oluşur. Komite Başkan ve üyeleri birden fazla komitenin de üyesi olabilirler.

Gerektiğinde komitelere Komite Başkanı’nın teklifi ile Yönetim Kurulunca hariçten gönüllü üye seçilebilir. Hariçten seçilecek komite üyelerine hizmetleri karşılığında zaruri giderler dışında herhangi bir ücret ödenmez.

Madde 31 Komitelerde görev alan kimselerin ad ve soyadları komiteler başkanlarınca Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir ve bu bildiri yazısına görevli kişilerin görevi kabul ettiklerine dair belgeler eklenir.

Madde 32 – Komite Başkanları, Komitelerin etkili, verimli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak maksadıyla işin mahiyeti ve özelliğine göre Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bilgi vermek suretiyle komite üyeleri sayısında değişiklik yapabilir.

KOMİTELERİN GÖREVLERİ:

Madde 33 – Komitelerin görevleri aşağıda yazılmıştır:

A. Turizm ve Eğitim İşleri Komitesinin Görevleri:

1. Saray kompleksinin, “Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi” haline dönüşmesi maksadıyla devletçe ve Vakıfça girişilecek çalışmalarda “turizm” yönünden gerçekleştirilmesi öngörülen hizmet, yatırım ve faaliyetlere katkılarda bulunmak veya gerekli hallerde bu yöndeki faaliyetleri organize ve koordine etmek;

2. Turizme uygun bina, yer ve tesisleri araştırmak, buraların önem ve öncelik sırasına göre en uygun şekilde değerlendirilmesinin tedbirlerini almak, aldırmak, alınmakta olanlarına yardımcı olmak;

3. En etkili ve verimli tanıtma araçları ve programlarıyla Yıldız Sarayı’nı iç ve dış dünyanın ilgisine ve Türk turizminin hizmetine sunmak;

4. İşletmeci üçüncü şahısların faaliyetlerini turistik açıdan denetlemek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunmak;

5. Sarayda ve Vakıfta görevli personelin eğitilmesi, yetiştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin kurs ve seminerler, çeşitli toplantı ve faaliyetler düzenlemek; düzenlenmiş olanlara yardımcı olmak;

6. Yıldız Sarayı kompleksinin turistik açıdan değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası bütün özel ve resmi gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmaktır.

B. Mali İşler Komitesinin Görevleri:

1. Vakfın yıllık gelir ve gider hesaplarıyla yıllık bilançosunun ve ertesi yıl tahmini bütçe tasarısının hazırlanmasını sağlayıp Yönetim Kurulu’na sunmak;

2. Vakfın muhasebe işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesine nezaret etmek;

3. Vakfın mal varlığını artırıcı tedbirleri araştırmak; yeni imkân ve kaynaklar sağlanmasına çalışmak;

4. Bağışları artırıcı ve özendirici tedbirler almak ve uygulamak;

5. Gelir kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesine çalışmaktır.

C. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komitesinin Görevleri:

1. Türk kültürünün geliştirilmesi ile ilgili toplantılar düzenlemek;

2. Ulusal ve uluslararası seviyelerde kültür, tarih, sanat, edebiyat konularında seminerler, konferanslar, toplantılar, her türlü çalışmalar yapmak; yapılanlara katılmak veya yapılanlarla koordinasyon ve işbirliği içinde bulunmak;

3. Türk Sanatının geliştirilmesine yardımcı olmak;

4. Konserler vermek, verdirmek;

5. Müzecilik, seramik, tezhip, cilt gibi konularda kurslar açmak, seminerler ve paneller düzenlemek;

6. İstanbul’da yapılan sanat faaliyetlerini izlemek; özellikle İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın faaliyetleriyle uyumlu bir işbirliği içinde bulunmak; bu Vakfın özellikle sanat alanında kazandığı ve ulaştığı uluslararası nitelik ve kaliteden yararlanmak;

7. Saray kompleksinin, “Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi” haline dönüşmesi maksadıyla Devlet ve Vakıfça girişilecek çalışmalarda “Kültür, Sanat ve Sosyal” yönlerden gerçekleştirilmesi öngörülen hizmet, yatırım ve faaliyetlere katkılarda bulunmak veya gerekli hallerde bu yöndeki faaliyetleri organize ve koordine etmek;

8. Vakfın amaçları ve fonksiyonlarıyla ilgili gereken her türlü yayın ve yayımlarda bulunmak;

9. Vakıf amaçları ve fonksiyonları doğrultusunda ödüllü, ödülsüz, ulusal ve uluslararası nitelikte yarışmalar düzenlemek suretiyle araştırma ve çalışmaları teşvik etmektir.

D. Teknik İşler Komitesinin Görevleri:

1. Saray kompleksini oluşturan yapısal ünitelerin bir envanterini çıkarmak ve bunların teknik ve fonksiyonel açıdan sıralanmasını yaparak öncelikle onarım ve restorasyonları için gerekenleri saptamak;

2. Saray kompleksinde yer alan yapılarla bahçe ve arazisinin rölöve restitüsyon planlarının hazırlanmasını sağlamak; bu maksatla yapılan çalışmalara yardımcı olmak;

3. Saray kompleksi içinde yer alan Has Bahçe dâhil tüm ünitelerin onarım ve restorasyonları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, Bakanlıkça bu konudaki çalışmalara yardımcı olmak;

4. Onarım, restorasyon ve yeni inşaatla ilgili işlerin keşiflerini hazırlamak veya hazırlatmak;

5. Onarım, restorasyon ve yeni inşaatla ilgili, üçüncü şahıslarca girişilen faaliyet ve yapılan çalışmaların gözetim ve denetimini yapmak;

6. Yönetim Kurulu’nun bu komitece yerine getirilmesini öngördüğü diğer işleri yapmaktır.

E. Araştırma-Planlama, Arşiv ve Dokümantasyon Komitesinin Görevleri:

1. Vakfın amaçları çerçevesinde ve fonksiyonları doğrultusunda Yıldız Sarayı’na ait mimari yapılarla doğal çevresinin (bahçe ve arazisinin) tarihi geçmişini araştırmak ve ortaya çıkarmak;

2. Saray kompleksinde yer alan yapılarla bahçe ve arazinin rölöve ve restitüsyon planlarının hazırlanmasının gerektirdiği inceleme, değerlendirme ve araştırmalarda bulunmak;

3. Saray yapılarının, bahçe ve arazisinin geliştirilmesi ve daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi için etüd ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, Devletçe yapılmakta olanlara veya yapılacaklara destek olmak;

4. Sarayın “Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi” haline gelmesi ve geliştirilmesi maksadıyla gerekli inceleme, araştırma ve planlama çalışmaları yapmak suretiyle en uygun sistem ve modellerin bulunmasını sağlamak;

5. Saray kompleksi içindeki binalarla, bahçe ve arazisine ait her türlü belgeleri, bilgileri, yayınları, plan, proje ve krokileri, resim ve benzeri dokümanları toplamak suretiyle “Yıldız Sarayı Arşivi”ni oluşturmaya çalışmak;

6. Bu çalışmalar yoluyla “Yıldız Sarayı Araştırma Merkezi”nin oluşturulmasına öncülük etmektir.

F. Kültür ve Sanat Danışma Komitesi:

1. Vakfın çeşitli kültür dallarında düzenleyeceği faaliyetler ve uygulayacağı kültür programları konularında ilgili komitelere ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na görüş, teklif ve tavsiyelerde bulunmak;

2. Sanat programları ve faaliyetlerinin Saray’ın özelliklerine ve sanat yönünden değerine ilişkin görüş, teklif ve tavsiyelerini ilgili icra komiteleri ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunmaktır.

KOMİTELER KARARLARI YETER SAYISI:

Madde 34 Komiteler, kararlarını mevcudun çoğunluğu esasına göre alırlar. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşüne itibar olunur.

KOMİTELER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER:

Madde 35 Komite başkanları ayrıca bir karara ihtiyaç duyulmaksızın Vakfı ilgilendiren konularda üçüncü şahıslarla her zaman temasta bulunabilirler.

Bu gibi temaslarda varılacak olan sonuçlar Yönetim Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

Madde 36 Vakıf Resmi Senedi’nin 3. maddesinde yazılı faaliyetlerden birçoğu mahiyetleri itibariyle birden fazla komiteyi ilgilendirebileceği cihetle bu gibi hallerde ilgili komitelerin birlikte toplanıp karar almaları zorunludur.

Madde 37 – Birden fazla komitenin iştirakiyle yapılan toplantılarda her komitenin bir oyu vardır. Bu gibi toplantılarda çoğunluk sağlanamazsa konu Yönetim Kurulu’na getirilir ve bu kurulda kesin karara bağlanır.

Madde 38 Genel sekreter birden fazla komiteyi ilgilendiren işler hakkında sadece bir komitenin aldığı kararı uygulayamaz. Bu gibi hallerde Genel Sekreter konuyu, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında Kurulun bilgisine sunar ve Yönetim Kurulu’nun bu konuda alacağı karara göre hareket eder.

Madde 39 Komitelere üye olmayan Vakıf üyelerinin, oy verme hakları olmaksızın, komiteler toplantılarına katılmaları caiz olup görüş ve kanaatlerini açıklamakta serbesttirler.

Vakıf üyesi olmadıkları halde komite toplantılarına iştiraklerinde yarar görülen kimseler dahi toplantılara davet edilerek görüş ve düşüncelerinden yararlanılabilir.

KOMiTE ÜYELİĞİ SIFATININ DÜŞMESİ:

Madde 40 – Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan komite üyeleri görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:

Madde 41 Denetçiler Vakıf Resmi Senedinde belirtilenlerin dışında gerek yıl içinde gerek yıl sonunda demirbaş eşyanın da sayımını yaparak bunlar hakkında yıllık raporlarında açıklamalarda bulunurlar.

YÜRÜRLÜK:

Madde 42 – İşbu tüzük Mütevelli Heyeti’nin kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 43 – İşbu tüzük Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE:

Madde 1 Mal varlığı arttırılarak gelirlerin yükseltilmesi ve Vakfın amacı doğrultusunda girişilen faaliyetler ve hizmetlerin kesintisiz olarak düzenli bir biçimde yürütülebilmesi ve bir an önce vergi muafiyetine kavuşulması için her yıl Vakfın gelirlerinden bir kısmı yedek akçe olarak ayrılır.

Zorunlu haller dışında yedek akçelerin cari giderlere sarfı caiz değildir.

YILDIZ SARAYI VAKFI RESMİ SENEDİ’NİN 11 MADDE’nin (d) BENDİNE GÖRE MÜTEVELLİ HEYETİNDEN ALINMASI GEREKLİ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK SINIR VE ESASLARI

Yönetim Kurulu, Vakfın amaçları doğrultusunda, Vakıf adına her türlü taahhüt işlerine girmeye yetkili olup, 10.000.000.-TL. (Onmilyon)’sına kadar olan işlerde mevcudun çoğunluğu ile; 10.000.000.-TL. (Onmilyon)’sından yukarı olan işler hakkında ise tüm kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile karar alabilirler.

Yönetim Kurulu, elde tutulmasında yarar görülmeyen Vakfa ait herhangi bir taşınmazın açık veya kapalı artırma yoluyla satışına karar verebilir. Bir fonda toplanacak olan bu satışlardan elde edilecek paralar, Vakfa daha üstün yararlar sağlayacak diğer bir taşınmazın veya taşınmazların satın alınmasından başka bir maksat için kullanılmaz.

Satış veya satın alma kararlarında kurul üye adedinin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.

Yönetim Kurulu, Vakıf yararına olacağına kanaat getirdiği takdirde Vakfa ait taşınır mal ve değerlerin satışına da tevessül edebilir. Bu satışlarda kurul üye adedinin çoğunluk oyu yeterli olmakla beraber değeri 10.000.000.-TL. (Onmilyon)’sını geçen satışlarda kurul üye adedinin 2/3’sinin olumlu oyu gereklidir. Bu satışlardan elde edilen paralar ayrı bir fonda toplanır ve Vakfa gelir sağlayacak Devlet Tahvili gibi sağlamlıkta diğer taşınır mal ve değerlerin satın alınmasında kullanılır.

Vakıf için yarar ve zaruret görülen hallerde, Vakfa ait taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının ipotek, rehin veya takaslarına dahi Yönetim Kurulu karar verebilir. Taşınır mal ve değerlerin satışlarındaki karar nisabı, bu tasarruflar için dahi esas teşkil eder.

Yukarıda yazılı bütün bu tasarruflarda bağış yoluyla Vakfa intikal etmiş taşınır veya taşınmaz mal ve değerler hakkında bağışta bulunanın varsa belirttiği istek ve koymuş bulunduğu şartlar doğrultusunda hareket edilir, bunların dışına çıkılmaz ve zorunluk duyulduğunda mahkemeden olumlu karar istenebilir.

Sulh, ibra ve her türlü alacaktan vazgeçme kararı almaya Yönetim Kurulu yetkili olup yukardaki fıkrada yazılı taşınır mal ve değerlerin satışında esas olan karar nisabı bu haller için de geçerlidir.

İşbu kararda yazılı tüm tasarruflarda her şeyden önce mevcut mevzuat hükümleriyle Vakıf İç Tüzüğü hükümleri göz önünde tutulur ve bu hükümlere göre hareket edilir.