YSV Resmi Senedi

 

YILDIZ SARAYI VAKFI RESMÎ SENEDİ (BÖLÜM I)

VAKFIN ADI:

Madde: 1 — Bu Vakfın adı, “Yıldız Sarayı Vakfıdır. VAKFIN İKAMETGÂHI (MERKEZİ):

Madde: 2- Vakfın ikâmetgâhı (merkezi), Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. Bahar Apt. No:7/6 Beşiktaş /İSTANBUL’dur

VAKFIN AMACI:

Madde 3 — Vakfın amacı, gerektiğinde, ilgili bakanlık ve il­gili tüm resmî kurum ve kuruluşlarla fikir ve iş birliği de yapılarak ve yine gerektiğinde sözü edilen resmî makamların izin ve mu­vafakatten alınmak suretiyle:

İstanbul Yıldız Sarayı ve ona bağlı tarihi yapıların, olanak­lar elverdiği ölçüde kısmen de olsa, onarım ve restorasyonları faaliyetleriyle Saray’ın doğal çevresinin (bahçe ve arazisinin) ko­runması ve düzenlenmesi faaliyetlerinde bulunmak ve bu konu­larda girişilmiş ve girişilecek olan faaliyetlere katılmak ve her tür­lü yardımlarda bulunmak, Saray ve onun tüm özelliklerini Türk Turizminin hizmetine ve aynı zamanda dış dünyanın ilgisine sunmak ve buraların halkı ziyaretine açılmasına ve açıldığı tak­dirde hizmetin yürütülmesine yardımcı olmak, buralarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak ve bu cümleden olmak üze­re bilimsel ve sanatsal konferans ve toplantılar tertip etmek, kon­serler verdirmek, resim ve heykel sergileriyle seramik, tezhip, cilt ve bunlar gibi konularda kurslar açmak, kültür, sanat ve mü­zecilik alanlarında eserler meydana getirilmesini teşvik etmek ve yardımlarda bulunmak, İstanbul’da tertiplenen sanat olaylarını takip etmek ve Saray’da onlara çalışma imkân ve ortamı hazır­lamak, bütün bu iş ve faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütülme­sini sağlamak maksadıyla Saray’da çalışan resmî görevliler da­hil, diğer görevli personeli eğitip yetiştirmek, Vakfın yaptığı çalış­maları belirten bültenler yayınlamaktır.

VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VARLIĞI:

Madde: 4 — Vakfa ödenmiş 999.000 (Dokuzyüz doksan-dokuz bin) TL. sı tahsis edilmiştir.

BAĞIŞLAR:

Madde: 5 — Vakıf, amacının gerçekleştirilebilmesi için ya­pılacak para, taşınır ve taşınmaz mal, menkul kıymet şeklindeki her türlü bağışı kabul eder. Bağışlanan değerler, bağışı yapanın arzusu veya Yönetim Kurulunun kararıyle ya Vakfın mal varlığı­na eklenir ya da belli bir iş veya hizmetin yerine getirilmesine harcanır. Taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin tesbitinde ra­yiç değerleri, menkul kıymetler değerlerinin tesbitinde, borsa de­ğerleri esas alınır. Borsada kayıtlı olmayan veya kayıtlı olupta bağış tarihinden önceki son iki yıl içinde işlem görmeyen men­kul kıymetler yazılı değerleriyle değerlendirilirler.

Yapılacak bağışların nerelere harcanacağı veya hangi maksada tahsis edildiği, bağışta bulunan kişilerce belirtilmiş ise yapılan açıklamalara göre hareket edilir. Şu kadar ki, bu gibi hal­lerde bağışın Vakfın amacına uygunluğuna ve belirtilen isteğin gerçekleştirilebilme olanağının bulunup bulunmadığına Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulunun uygun görmediği bu tür şartlı bağışlar kabul olunmaz.

VAKFIN GELİRLERİ Madde 6 — Vakfın gelirleri,

a.Vakfın iktisap edeceği taşınır ve taşınmaz mallarla men­kul kıymetlerin kira, irat, faiz ve satışlarından,

b. Vakfın amacına uygun faaliyetleriyle ilgili gider karşılığı alınan ücretlerden,

c. Vakıf yararına düzenlenecek konser, balo, kermes ve benzeri sosyal toplantı ve faaliyetlerden elde edilecek hasılattan,

d. Vakfa yapılacak bağışlardan,

e. Vakıfça girişilen çeşitli işletme faaliyetleriyle üçüncü şa­hıslarla yapılan her türlü anlaşmalardan elde edilen gelirlerden,

f. Sair kaynak ve faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden sağlanır.

(BOLUM II)

VAKFIN ORGANLARI: Madde 7 — Vakfın organları,

a. Vakıf Mütevelli Heyeti,

b. Vakıf Yönetim Kurulu’ndan ibarettir.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8 — Vakıf Mütevelli Heyeti, tabii üyeler; Yıldız Sara­yının bağlı bulunduğu Bakan, Yıldız Sarayının bağlı bulunduğu Bakanlığın Müsteşarı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, İs­tanbul Kültür ve Turizm Müdürü, Yıldız Sarayı Müdürü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürü ve Vakfa maddi ve manevi büyük hizmetleri geçenler arasından Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mütevelli Heyetince seçilecek en çok yirmi beş üye ve işbu Vakıf Senedinin altında imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

TABİİ BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLLERİ:

Madde 9 — Yasal engel bulunmadığı sürece Yıldız Sarayı­nın bağlı bulunduğu Bakan, Mütevelli Heyetinin tabii Başkanıdır. Yasal engel bulunduğu veya Bakanın bu görevi kabul etmemesi halinde Mütevelli Heyeti, kendi üyeleri arasından birini, mevcu­dunun çoğunluğu ile üç yıl için Başkanlığa seçer.

Mütevelli Heyeti ayrıca, kendi üyeleri arasından ikisini de mevcudun çoğunluğu ile üç yıl için Başkan Vekilliklerine seçer.

Başkan Vekillerinden biri Başkanın bulunmadığı hal ve za­manlarda Mütevelli Heyetine başkanlık eder ve onun görevlerini yürütür.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELİKLERİNDEN BOŞALMA:

Madde 10 — Mütevelli Heyeti üyeliklerinden istifa, vefat, medenî ehliyetin kaybı ve İç Tüzükte belirtilecek hallerin gerçek­leşmesi takdirinde üyelik sıfatının kalkmasından dolayı boşalma olduğunda, ilk yapılacak Mütevelli Heyeti toplantısında, ayrılan üye, aynı zamanda Kurucu Üye ise, onun Yönetim Kurulu Baş­kanlığına önceden kapalı zarfla bildirmiş olacağı üç aday arasın­dan, Kurucu Üye olup kapalı zarf içinde bu adayları bildirmemiş-se veya Kurucu Üye değilse, Yönetim Kurulunun göstereceği üç aday arasından Mütevelli Heyeti Üyelerince gizli oyla seçim ya­pılır. Seçim sonunda en çok oy alan aday Vakıf Mütevelli Heye­ti Üyeliğine seçilmiş olur.

Üyelik sıfatının kalkmasına Mütevelli Heyeti karar verir. Bu yoldaki kararlar önceden gündemde yer almak kaydıyle toplan­tıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Yukarıda sayılan nedenlerle Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeli­ğinden ayrılan üyelerin Vakfa intikal ettirdikleri hak ve menfaat­ler kendisine veya varislerine geri verilmez.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 11 — Mütevelli Heyetin, Vakfın en yüksek karar organı olarak başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a. Vakıf Yönetim Kurulunun seçimle iş başına gelecek al­tı üyesi ile Mütevelli Heyetinin iki Başkan Yardımcısını ve Va­kıf Denetçilerini seçmek.

b. Vakıf Yönetim Kurulunun geçmiş çalışma yılına ait raporlarıyla Vakıf Denetçiler Kurulunun bu konudaki raporlarını inceleyip Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

Şu kadar ki, her ne sebeple olursa olsun Mütevelli Heye­tince üç yıl dolmadan adi ve olağanüstü yapılacak toplantılar­da Yönetim Kurulunun yenilenmesine karar verildiği takdirde eski Yönetim Kurulunu ibra için, aksine bir karar alınmadıkça, genel hesap durumu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Rapor­ları aranmaz. İbra edilmeyen Yönetim Kurulunun görevi son bulmuş olur ve aynı gün yeniden seçim yapılır.

Bu husustaki kararlar Mütevelli Heyetinin çoğunluğu ile alınır.

c. Yönetim Kurulunca hazırlancak bütçe tasarılarını incele­yip, uygun göreceği değişiklikleri yaparak onaylamak,

d. Yönetim Kurulunun Vakfın adına girişeceği her türlü ta­ahhüt işleriyle Vakfa ait taşınır ve taşınmaz mal ve menkul de­ğerlerin alım, satım, takas, ipotek ve rehin işlerinde ve her türlü alacaktan vazgeçme, sulh, ibra dahil Vakıf adına yapacağı yasal sınırlamalar dışındaki çeşitli tüm tasarruflarda Vakıf organ ve görevlilerinin yetki, sınır ve esaslarını ve karar nisaplarını belir­lemek ve bu sınırları aşanlar hakkında karar vermek.

Bunlardan başka Mütevelli Heyeti, 10. ve 27. maddelerde­ki üyelik sıfatının kalkması ve fesih halleri müstesna olmak üze­re gündemiyle mukayyet olmaksızın, Vakfın en yüksek karar or­ganı sıfatıyla mevcut mevzuat hükümleri, Vakıf Resmî Senedi ve Vakıf İç Tüzüğünde engelleyici hüküm bulunmayan hallerde

başkaca her türlü kararı alabilir.

Yukarıdaki 10. Maddede zikredilen üyelik sıfatının kalkma­sına dair kararlar Mütevelli Heyet üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

e. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikler tasarıla­rını inceleyip ya aynen ya da uygun göreceği değişiklikleri yapa­rak kabul etmek,

f. İşbu Vakıf Senedinde gerekli görüldüğü ilâve ve değişik­likleri yapmaktır.

Şu kadar ki Mütevelli Heyeti, bu Vakıf Senedinin Üçüncü maddesinde yer alan hükümlerin hiç birini kaldıramayacağı gibi bu hükümlerin özüne dokunacak biçimde her hangi bir ilâve ve­ya değişiklik de yapamaz.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMA ZAMANI:

Madde 12 — Vakıf Mütevelli Heyeti her yılın ilk üç ayı için­de Yönetim Kurulunun çağrısı ile adi toplantısını yapar.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanının ve Yönetim Kurulunun lüzum görecekleri hallerde veyahut Mütevelli Heyeti üyelerinin beşte birinin yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirecekleri istek­leri üzerine olağanüstü toplanır.

Yukarıdaki son halde Yönetim Kurulu, her ne sebeple olur­sa olsun Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmamazlık edemez. Bir ay içinde çağında bulunmadığı takdirde denetçiler veya Ge­nel Sekreterin durumu bildirmesi üzerine çağrı, Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 13 — Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerinin en az beşte üç çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz­sa toplantı on beş gün sonraya ertelenir ve durum üyelere yazı­lı olarak bildirilir.

İkinci toplantı için Mütevelli Heyeti Üye adedinin üçte birin­den bir fazlasının bulunması yeterlidir.

TOPLANTI İLANI VE KARAR NİSABI:

Madde 14 — Mütevelli Heyeti toplantısının günü, yeri ve saati ile gündemi, üyelere toplantıdan en az on gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıya,

a. Yönetim Kurulu Raporu,

b. Çalışma dönemine ait genel hesap durumu,

c. Denetçiler raporu, eklenir.

Olağanüstü toplantılarda, aksine karar alınmadıkça, Yö­netim Kurulu ile denetçiler raporları ve genel hesap durumu aranmaz.

KARAR YETER SAYISI:

Madde 15 — Mütevelli Heyeti Kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Vakıf Senedinde yapılacak değişik­lik ve ilaveler hakkındaki kararlar ise, Mütevelli Heyeti üyelerinin tümünün üçte iki çoğunluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULU:

Madde 16 — Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşur. Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü ile Yıldız Sarayı Müdürü kurulun tabii üyeleri olup diğer altı üyesi Mütevelli Heye­tinin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.

Yasal yönden mümkün olmadığı veya Vakıf Mütevelli He­yeti Başkanı olan Bakanın Yönetim Kurulu Başkanlığını kabul etmemesi halinde Başkan Yardımcısı Başkanlık görevini üstle­nir. Boş kalan üyelik yedek üyelikle doldurulur. Yeni bir Başkan Yardımcısı seçilir. Tabii üyelerden bu görevi kabul etmeyenlerin yerine de yedekten üye alınarak Yönetim Kurulu üyeliği tamam­lanır. İlk yapılacak Mütevelli Heyeti toplantısında veya sair se­beplerle, gerekirse olağanüstü de toplanarak boşalan yedek üyeliklere seçim yapıl w.

Tabii Üyelerin dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin gö­rev süreleri üç yıldır.

Mütevelli Heyeti Yönetim Kuruluna dört de yedek üye se­çer. Bu yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre, tabii üyelerden bu görevden istifa suretiyle ayrılanlarla asil üyelerden görev sü­releri bitmeden ayrılanların yerlerine geçerek onlardan geri ka­lan süre için asil üyelik görevlerini yürütürler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 17 — Yönetim Kurulu, Vakfın yönetim organı olup aynı zamanda Vakfı temsil eder.

Yönetim kurulu bu temsil yetkisini, Yönetim Kurulu Başka­nı ile Başkan Yardımcısına verebilir. Yönetim Kurulu umumi ve­ya belli hal ve konularda kendi üyelerinden bir veya bir kaçını her hangi yetkili memur ve memurlarını, mümessil veya mümes­silliklerini herhangi bir sözleşmeyi akt etmeye veya herhangi bir mukavele veya hukuki senet veya belgeyi Vakıf nam ve hesabı­na tanzim veya devretmeye yetkili kılabilir.

Kurul, ilk toplantısında üyeleri içinden birini gizli oyla Baş­kan Yardımcısı ve diğerlerini de açık oyla:

a. Turizm ve Eğitim İşleri Yöneticisi,

b. Mali İşler Yöneticisi,

c. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Yöneticisi,

d. Teknik İşler Yöneticisi, olarak seçer.

 Yönetim organı olarak Kurul,

a. Vakfın yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Mütevelli Heyeti­nin onayına sunar ve Mütevelli Heyetince onaylanmış bütçeyi uygular.

b. Çalışmaları düzenli bir biçimde yürütmeyi sağlamak maksadıyle bir İç Tüzük tasarısını hazırlayarak Mütevelli Heye­tinin onayına sunar,a.

c. Vakıfta çalışacak personeli tayin eder ve bunlara ödene­cek ücretleri belirler ve gerektiğinde görevlerine son verir,

d. Vakıfta çalışacak personelden kendilerine imza yetkisi tanınacak olanları tesbit eder ve yetkilerinin sınırlarını belirleye­rek Vakfın imza sirkülerini yayınlar,

e. Gerekli gördüğü komiteleri kurar ve görevlerine son

verir.

f. Vakfın amacına ulaşması ve işlerinin görülmesi için ge­rekli kararları alır, programları hazırlar ve bunların uygulanması­nı sağlayacak tasarruflarda bulunur,

g. Vakfa gelir sağlamak için gerekli çalışma ve teşebbüsle­ri yapar,

h. Vakfın leh ve aleyhinde açılacak davalar hakkında gere­ğini yerine getirir,

i. Adi ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlar ve kurulu bu toplantılara çağırır,

j. Yasaların ve işbu Vakıf Senedinin diğer maddelerinde kendisine yüklenmiş olan sair görevleri yerine getirir.

İCRA KURULU:

18 — Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından üç kişilik bir İcra Kurulu seçebileceği gibi gerektiğinde bu kurulu fesih de edebilir. İcra Kurulunun görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI:

Madde 19 — Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Geçerli neden olmaksızın arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyeler görevden çekilmiş sayılırlar.

Toplantılar salt çoğunlukla yapılır, kararlar mevcudun ço­ğunluğu ile alınır.

Eşitlik halinde kurula Başkanlık eden zatın oyuna itibar edilir.

VAKIF ONUR ÜYELİĞİ:

Madde 20 — Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli He­yeti Başkanının onayı ile Vakfın amaçlarının gerçekleştirilme­sinde manevi ve maddi katkıda bulunanlara “Onur Üyeliği” ve­rilebilir.

Onur Üyeleri, Mütevelli Heyeti toplantılarına katılabilirler. Ancak oy hakları yoktur.

VAKFIN GENEL SEKRETERİ:

Madde: 21 —Yönetim Kurulunun ya kendi üyeleri arasın­dan ya da hariçten seçeceği bir zat, Vakıf Genel Sekreterliği gö­revini yürütür.

VAKIF GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde: 22 — Vakıf Genel Sekreteri, Vakıf idari teşkilâtının sorumlusu ve amiridir. Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, Yönetim Kurulu ile komiteler kararlarını uygular ve Yönetim Kurulunun kendisine tevdi edeceği sair işleri yürütür. Genel Sekreterin yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir.

KOMİTELER VE GÖREVLERİ:

Madde: 23 — Yönetim Kurulunun teşkilini uygun göreceği komiteler, “Turizm ve Eğitim İşleri” ile “Mali İşler”, “Sosyal ve Kül­türel Faaliyetler”, “Teknik İşler” komiteleriyle, “Araştırma-Planla-ma, Arşiv ve Dokümantasyon” ve “Kültür ve Sanat Danışma” ko­miteleridir.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü komiteleri kurabileceği gi­bi bunların görevlerine de son verebilir.

Yönetim Kurulunun bu işlerle görevli üyeleri, ilgili komitele­rin başkanlık görevini yürütecekleri gibi bunlardan Yönetim Ku­rulunun uygun göreceği ikisi, son iki komitenin de başkanlık gö­revlerini yürütürler. Komiteler, Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup onun yürütülmesini ön gördüğü işleri yaparlar. Zorunlu hal­lerde komitelere Yönetim Kurulunca hariçten Başkan ve üyeler de alınabilir.

DENETÇİLER:

Madde: 24 — Mütevelli Heyeti kendi üyeleri arasından ve­ya dışardan altı kişiyi üçü asil ve üçü yedek olmak üzere üç yıl için denetçi olarak seçer. Yedek denetçiler aldıkları oy sırasına göre asil denetçilerden görev süreleri bitmeden ayrılanların yeri­ne geçerek onlardan geri kalan süre için asil denetçilik görevle­rini yürütürler.

Denetçiler yılda en az iki defa Vakfın gelir ve giderleriyle, kayıtlarını inceleyip sonuçlarını Mütevelli Heyeti ve Yönetim Ku­rulu Başkanına sunarlar.

(BOLUM III)

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde: 25 — Vakıf amacı doğrultusunda gelirlerinin en az % 80’ini nevi itibariyle genel, özel ve katma bütçeli idareler büt­çeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getiril­mesine tahsis edecektir.

KURUCULARIN ÜCRET ALAMAMALARI:

Madde: 26 — Vakıf Üyeleri Vakıftaki görev ve Vakfa geçe­cek herhangi bir hizmetleri karşılığında ücret almazlar.

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ:

Madde: 27 — Vakıf Mütevelli Heyetince yapılacak incele­meler sonunda Vakfı nemacına ulaşamayacağı ve yapılan çalış­malardan yarar sağlanamayacağı anlaşılırsa Mütevelli Heyetin­ce Vakfın feshine karar verilebilir.
Fesih ve tasfiye kararı, gündemde önceden yer almış ol­mak kaydıyle, Mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte iki oy çok­luğu ile alınabilir.
Tasfiye kararı verilmesi takdirinde Mütevelli Heyetince beş kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Bu kurul tasfiye sonucunu bir ra­porla belirterek Mütevelli Heyetini toplantıya çağırır. Mütevelli Heyetince tasfiye hesaplarının onaylanmasından sonra Vakfın malları, gayece en yakın başka bir hayır kurumuna devredilir.

BARBAROS BULVARI / DIŞ KARAKOL BİNASI YILDIZ BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Tlf.  : (0212) 260 56 03 – 260 82 16 Faks : (0212) 230 30 85