YSV

YILDIZ SARAYI VAKFI İÇ TÜZÜGÜ

 

VAKFIN MERKEZi:

Madde: 1- Yıldız Sarayı Vakfı, Yıldız Sarayı Vakfı Resmi Senedi’nin 17. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre hazır­ lanmış olan işbu tüzükte, Vakıf olarak anıiacaktır.

Vakfın merkezi Abbasağa Mah . lhlamur Yıldız Cad .

Bahar Apt . No : ?/6   Beşiktaş /iSTANBUL olup  bunun dışında hiçbir kent  ve mahalde şubesi yoktur .

VAKFIN AMAÇ VE FONKSiYONLARI:

Madde: 2 – Vakfın amaç ve fonksiyonları şunlardır:

A. Vakfın Esas Amaçları:

– Yıldız Sarayı ve ona bağlı tarihi yapıların onarım ve res­torasyonlarını yapma,

– Sarayın doğal çevresini (bahçe ve arazisini) korumak ve düzenlemek;

– Bu konularda girişiimiş ve girişilecek faaliyetlere katıl­mak ve her türlü yardımlarda bulunmak;

– Sarayı ve onun tüm güzelliklerini Türk turizminin hizme­tine ve dış dünyanın ilgisine sunmak;

– Saraydaki tarihi yapılara ve yerlere fonksiyonlar kazan­dırmaktır.

B. Bu esas amaçları gerçekleştirmek maksadıyla aşağıda- ki Kültür ve Sanat faaliyetlerinde bulunmak:

– Konferans ve toplantılar düzenlemek;

– Konserler verdirinek;

– Resim ve heykel sergileri açmak;

– Seramik, Tezhip, Cilt gibi konularda kurslar açmak:

– Kültür, sanat ve Müzecilik alanlarında eserler meydana getirilmesini teşvik etmek ve yardımlarda bulunmak;

– istanbul’da düzenlenen sanat olaylarını takip etmek ve Saray’da onlara çalışma imkanı ve ortamı hazırlamak;

– Bütün bu iş ve faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütüi­ mesini sağlamak maksadıyla Saray’da çalışan resmi görevliler dahil, diğer görevli personelin eğitilip yetiştirilmelerine yardımcı olmak;

– Vakfın yaptığı çalışmaları belirten bültenler yayınlamak;

– Bu faaliyetler yoluyla Sarayın, halkın hizmetine açılma- sına, açıldığı takdirde hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ol­ mak;

– Yıldız Sarayı’nın Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi haline gelmesine öncülük ederek destek olmak;

– Amaç ve fonksiyonlar doğrultusunda her türlü araştırma­yı yapmaktır.

Madde 3 –Vakıf çalışmalarında aşağıdaki esaslara uyulur:

a. Resmi Senedin 3. Maddesinde tesbit olunan amaç ve fonksiyonlar çerçevesi içinde yapılacak hizmet ve çalışmalarda, Sarayın tarihi hüviyet ve özelliklerinin zedelenmemesi göz önün­ de bulundurulur.

Bu cümleden olarak, Sarayın bütünlüğünü korumak ve ta­ rihi hüviyetinin bozulmasına yer bırakılmamak için Saray komp­ leksine dahil tarihi yapısal ünitelerle Bahçe ve arazinin ne mak­ satla kullanılabileceğinitesbit yolunda gerekli düzenlemelere gi­ dilmesini sağlamak üzere ilgili resmi makamlar nezdinde her tür­ lü girişimlerde bulunulur ve aynı maksadla söz sahibi otoriteler­ den oluşan istişari yüksek bir kurulun teşkiline çalışılır.

b.  Kültür  ve Turizm Bakanlığının Saray  kompleksi  için

19.7.1983 tarih ve 6122 sayılı yazılarıyla öngördüğü, Yıldız Sa­ rayının “Yıldız Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi” haline dönüştü­ rülmesine yardımcı olunur.

c. Yıldız Sarayı kompleksi için GEEAYK’nun kararlarında öngörülen hizmet ve fonksiyonların gerekleri yerine getirilir.

d. Amaç ve fonksiyonların yerine getirilmesinde; gerekti­ ğinde ilgili Bakanlık, resmi kurum ve kuruluşlardan izin alınır ve bunlarla işbirliği yapılır.

e. Vakfın faaliyetlerinde Türk toplumunun gelenek ve göre­nekieri çerçevesinde zamanın gereklerine uyulur.

iŞBiRLiGi:

Madde 4 –Vakfın hizmet ve faaliyetlerinde görev almış ol­ sun veya olmasın tüm Vakıf üyelerinin işbirliği içinde olmaları ve ellerinde bulunan imkan ve yardımları esirgememeleri gerekir.

Madde 5 – Vakfın amaçlarını süratle gerçekleştirebiirnek için yurt içinde bulunan tüm kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi­ leriyle işbirliği yapılmasına çalışılır.

Madde  6 – Aynı maksatla gerektiğinde uluslararası ku­ rum, kuruluş ve kişilerle koordinasyon ve işbirliği yapılmasına çaba gösterilir.

VAKFIN TEMSiLi:

Madde 7 Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Ku­ rulu bu temsil yetkisini, Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcısına verebilir.

Madde 8 – Yönetim Kurulu, Vakıf ResmiSenedi ile işbu tüzük maddelerinde aksine bir hüküm mevcut bulunmadığı tak­ dirde Başkan ve Vekili dahil, kendi üyelerinden bir veya birkaçı­ nı herhangi yetkili bir memur veya memurlarını, mümessil veya mümessillerini, Kuruiun uygun bulduğu herhangi bir sözleşme veya hukuki sened veya belgeyi Yönetim Kurulu adına imzaya yetkili kılabiieceği gibi kurul bu yetkiyi um\,Jmi veya belli hallere de münhasır kılabilir.

Buna paralel olarak Vakıf Resmi Senedi veya tüzük hü­ kümlerine göre Yönetim Kurulunca mezun kılınmadıkça hiçbir yetkili memur veya mümessil veya memurların Vakfı, herhangi bir mukavele veya taahhütname ile ilzama ve alacağını terkin et­ meye veya herhangi bir maksat veya herhangi bir meblağ ile borçlandırmaya yetki ve mezuniyeti olamaz.

MÜTEVELLi HEYETiNiN GÖREV  VE YETKiLERi:

Madde  9 Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri mevcut mevzuat hükümleriyle Vakıf resmiSenedi ve işbu Tüzükte gös­ terilmiştir. Bunlara aykırı olmamak kaydıyla Mütevelli Heyeti, Vakfın en yüksek karar organı olarak, Vakfın amaçlarına varabil­ mesi için uygun gördüğü kararı da alabilir.

VAKlF MÜTEVELLi HEYETiNiN TOPLANTlLARI:

Madde  10 Vakıf Mütevelli Heyeti toplantıları Vakıf mer­ kezinde yapılabileceği gibi istanbul dahilinde Yönetim Kurulu­ nun uygun göreceği bir semt ve mahalde de yapılabilir.

VAKlF MÜTEVELLi HEYETi ÜYELiK SlFATlNlN KALKMASI:

Madde  11 Vakıf Resmi Senedinin 1O. Maddesine göre saptanması öngörülen vakıf Mütevelli Heyeti Üyeliğinden iskat nedenieri şunlardır:

a. Vakfın malları üzerinde mülkiyet iddia edip de, iddiaları yetkili mahkemece tamamen veya kısmen red edilmiş olmak,

b. Vakfın mallarını Vakıf Senedindeki koşullara ve Vakfın amacına aykırı olarak kullanmış olmak,

c. Vakfın amacına ulaşmasını imkansız hale getirecek tu­tum ve davranışlarda bulunmak,

d. Vakfın mallarını zilyetlik yoluyla iktisaba tevessül etmek, e. Vakıf faaliyetlerini engelleyici tutum ve hareketlerde bu­lunmak,

f.  Vakıf Mütevelli Heyeti toplantılarına mazeretsiz üç defa gelmemektedir.

Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin, üyelik sıfatlarının kalk­ masına Yönetim Kurulunun veya Müteveli Heyeti üyelerinden en az üçünün teklifi üzerine mütevelli heyetince karar verile­ bilir.

Bu kararlar Mütevelli Heyeti toplantılarına katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Bu suretle boşalan üyeliklere Vakıf ResmiSenedinin 1O. maddesindeki esaslar dahilinde ve müm­ künse aynı oturumda seçim yapılır.

YÖNETiM KURULUNUN GÖREV VE YETKiLERi:

Madde  12 Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Vakıf Resmisenediyle işbu tüzükde gösterilmiştir. idare organı olarak Yönetim Kurulu çalışmalarında, Mütevelli Heyetince yerine geti­ rilmesi öngörülen hususları da özellikle dikkate alarak bunları olanakların elverdiği ölçüde yerine getirir.

BÜTÇE TASARlSI, BLANÇO VE GELiR-GiDER HESAPLARI:

Madde 13 –Yöntim Kurulu her yılın Ocak ayı içinde o yı­la ait tahmini bütçe tasarısını hazırlayarak, düzenleyeceği yıllık blanço, gelir ve gider hesaplarıyla birlikte, yıllık olağan toplantı­ sında Mütevelli Heyetine sunar.

YÖNETiM KURULU TOPLANTI MAHALLi:

Madde  14 Yönetim Kurulu toplantılarını esas itibariyle Vakıf merkezinde yapar. Gerektiğinde bu toplantılar Ankara ve istanbul’da olmak üzere herhangi bir mahalde de yapılabilir.

YÖNETiM KURULU KARARLARI:

Madde 15 – Yönetim Kurulu kararlarının, özellik arzeden durumlarda gerekçeli olarak yazılması ve oybirliğiyle alınıp alın­ madığının belirtilmesi ve ayrışık (karşı) oyların karar altına yazıl­ ması gereklidir.

VAKlF iLE iLGiLi RESMi MAKAMLAR  ARASINDA YAPILACAK PROTOKOL:

Madde  16 Vakıf Yönetim Kurulunun, Vakfın amaç ve fonksiyonları doğrultusunda faaliyette bulunabilmesi için, Vakıf

ResmiSenedi’nin 3. maddesinin birinci fıkrasında işaret edilmiş olan genel nitelikteki izni bir protakala bağlanmış olarak ilgili res­ mlmakamdan istemesi şarttır.

Gerektiğinde yine ilgili resmimakamlardan ayrıca özel izin de istenir.

YÖNETiM KURULUNCA YAPILACAK ANLAŞMALAR:

Madde 17 – Gerekli ahvalde resmi makamların izin ve onaylarını da almak ve 16. maddede yazılı protokol ile hükümle­ rine sadık kalmak kaydıyle, Yönetim Kurulu, Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı, ticari amaçlar güdenler dahil, tüm resmimakam, özel ve tüzel kişilerle işbirliği ve her tür­ lü anlaşmalar yapabilir. Bu gibi hallerde mevcut mevzuat hü­ kümleriyle Vakıf ResmiSenedi, Vakıf iç Tüzüğü ve Vakıf Yönet­ melikleri hükümlerifte riayet edilmesi tabii ve zorunludur.

ANLAŞMA SÜRELERi:

Madde 18 Vakıf Yönetim Kurulunun üçüncü özel ve tü­ zel kişilerle akd edeceği bağlayıcı nitelikte bulunan anlaşmalar ve sözleşmelerin süreleri 1O yılı geçmez. Gerektiğinde Bakanlı­ ğın ve ilgili resmimakamların onaylarının alınması şarttır. 1O yı­lı aşmasında zorunluluk bulunan haller için Vakıf Mütevelli He­yeti Başkanının olumlu oyununun alınması gereklidir.

SARAY MÜDÜRÜNÜN  YETKiSi:

Madde 19 – Yönetim Kurulu tabii üyeliğini kabul etmiş ol­ sun veya olmasın Saray kompleksinde Vakıfça girişilecek olan her türlü faaliyetler ile ilgili icra kurulu ve komite toplantılarına Saray Müdürü katılır.

Özellikle Sarayın güvenliği konusunda Saray Müdürünün görüş, teklif ve tavsiyelerine uygun şekilde hareket edilir. Uyuş­ mazlık halinde Saray Müdürünün bağlı olduğu Bakanlığın görü­ şüne uyulur.

iCRA KURULU:

Madde 20 Vakıf ResmiSenedi’nin 18. maddesine göre icra Kurulu teşkili uygun görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunca alınacak bu baptaki kararda, adı geçen kurulun görev ve yetki­ leri de aynı zamanda belirtilir.

GENEL SEKRETERiN GÖREV, YETKi VE SORUMLULUKLARI:

Madde 21- Vakıf Genel Sekreteri, Vakıf idare Teşkilatının sorumlusu ve amiridir. Aynı zamanda Yönetim Kurulu ile Komi­ teler kararlarının uygulayıcısı olarak ita amiri yetkisini de haizdir. Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarının sınırları Yö­ netim Kurulunca belirlenir.

Madde 22 Genel Sekreter görevinin ifasında Saray Mü­dürü ile devamlı koordinasyon ve işbirliği içinde bulunur.

Madde 23- Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekilinin uygun göreceği istisnalar dışında Vakfın yazışmaları Genel Sekreter tarafından yürütülür.

Genel Sekreter kayıt ve dosyaların düzenli bir biçimde tu­tulup muhafazasını sağlamakla görevlidir.

Madde 24- Genel Sekreter, Başkan veya Vekilinin onayı ile Vakfın daimi personeli dışında geçici olarak işçi istihdamına yetkili olduğu gibi Yönetim Kurulunca belirlenecek sınırlar içinde yine aynı usulle bunlara verilecek ücreti de tayin eder.

Madde 25 Genel Sekreter Yönetim Kurulunun kendisi­ ne tanıdığı sınırlar içinde kalmak kaydıyla idari hizmetlerin görü­ lebilmesini sağlamak maksadıyle ihtiyaç duyulacak kırtasiye ve büro malzemesini satın alabileceği gibi yine aynı kayıtla Yöne­ tim kurulu ile komiteler kararlarını yerine getirebilmek için gerek­ tiğinde herhangi bir işi dışarıda yaptırabilir ve lüzumlu araç ve gereçleri de satın alabilir.

Madde 26 – Genel Sekreter Yönetim Kurulunca alınan ka­ rarları tarih ve numara sırasına göre yazıp Başkan ve üyelerin imzalarına sunar.

Madde 27 Vakıf Genel Sekreteri, Komitelerin ve kurul­ duğu takdirde icra Kurulunun dasekreterya işlerini düzenli bir bi­ çimde yürütür.

Madde 28 – Genel Sekreter Komite Başkanlarının istekle­ ri doğrultusunda komiteler üyelerini toplantılara çağırır ve komi­ teler arasında lüzumlu koordinasyonu ve işbirliğini sağlamaya ilişkin iş ve işlemleri yapar.

Madde 29 – Genel Sekreter Vakıf Demirbaşlarının muha­ faza ve en iyi biçimde kullanılması ve bunların bir envanterinin tutulmasından sorumludur.

KOMiTELERiN  TEŞEKKÜLÜ  VE ÇALIŞMA ESASLARI:

Madde 30 Komiteler biri Başkan olmak üzere Genel Sekreter ve Saray Müdürü ile birlikte en az üç üyeden oluşur. Ko­ mite Başkan ve üyri birden fazla komitenin de üyesi olabilirler.

Gerektiğinde komitelere Komite Başkanının teklifi ile Yöne­ tim Kurulunca hariçten gönüllü üye seçilebilir. Hariçten seçilecek komite üyelerine hizmetleri karşılığında zaruri giderler dışında herhangi bir ücret ödenmez.

Madde 31 Komitelerde görev alan kimselerin ad ve so­ yadları Komiteler Başkanlarınca Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilir ve bu bildiri yazısına görevli kişilerin görevi kabul ettiklerine dair belgeler eklenir.

Madde 32 – Komite Başkanları, Komitelerin etkili, verimli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak maksadıyla işin mahiyeti ve özelliğine göre Yönetim Kurulu Başkanlığına bilgi vermek sure­tiyle Komite üyeleri sayısında değişiklik yapabilir.

KOMiTELERiN  GÖREVLERi:

Madde 33 – Komitelerin görevleri aşağıda yazılmıştır:

A. Turizm ve Eğitim işleri Komitesinin Görevleri:

1. Saray kompleksinin, “Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi” haline dönüşmesi maksadıyla devletçe ve Vakıfça girişilecek çalışmalarda “turizm” yönünden gerçekleştirilmesi öngörülen hizmet, yatırım ve faaliyetlere katkılarda bulunmak veya gerek­ li hallerde bu yöndeki faaliyetleri organize ve koordine etmek;

2. Turizme uygun bina, yer ve tesisleri araştırmak, burala­ rın önem ve öncelik sırasına göre en uygun şekilde değerlendi­ rilmesinin tedbirlerini almak, aldırmak, alınmakta olanlarına yar­dımcı olmak;

3. En etkili ve verimli tanıtma araçları ve programlarıyla Yıl­ dız Sarayını iç ve dış dünyanın ilgisine ve Türk turizminin hizme­ tine sunmak;

4.  işletmeci üçüncü şahısların faaliyetlerini turistik açıdan denetiemek ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak;

5. Sarayda ve Vakıfta görevli personelin eğitilmesi, yetişti­rilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin kurs ve semirler, çeşitli top­lantı ve faaliyetler düzenlemek; düzenlenmiş olanlara yardımcı olmak;
6. Yıldız Sarayı kompleksinin turistik açıdan değerlendiril­ mesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası bütün özel ve resmi gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla koordi­ nasyon ve işbirliği yapmaktır.

B. Mali işler Komitesinin Görevleri:

1. Vakfın yıllık gelir ve gider hesaplarıyle yıllık blançosunun ve ertesi yıl tahmini bütçe tasarısının hazırlanmasını sağlayıp Yönetim Kuruluna sunmak;

2.  Vakfın muhasebe işlerinin düzenli bir biçimde yürütülme­sine nezaret etmek;

3.  Vakfın mal varlığını artırıcı tedbirleri araştırmak; yeni im­kan ve kaynaklar sağlanmasına çalışmak;

4. Bağışları artırıcı ve özendirici tedbirler almak ve uygu­lamak;

5. Gelir kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi­ne çalışmaktır.

C. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komitesinin

Görevleri:

1. Türk kültürünün geliştirilmesi ile ilgili toplantılar düzenle­mek;

2. Ulusal ve uluslararası  seviyelerde kültür, tarih, sanat, edebiyat  konularında  seminerler,  konferanslar,  toplantılar,  her türlü çalışmalar yapmak; yapılanlara katılmak veya yapılanlarla koordinasyon ve işbirliği içinde bulunmak;

3. Türk Sanatının geliştirilmesine  yardımcı olmak;

4. Konserler vermek, verdirmek;

5. Müzecilik, seramik, tezhip, cilt gibi konularda kurslar aç­mak, seminerler ve paneller düzenlemek;

6. istanbul’da_ yapılan sanat faaliyetlerini izlemek; özellikle.Istanbul Kültür ve ‘S””anat vakfı’nın faaliyetleriyle uyumlu bir işbir-liği içinde bulunmak; bu Vakfın özellikle sanat alanında kazandı­ğı ve ulaştığı uluslararası  nitelik ve kaliteden yararlanmak;

7. Saray kompleksinin, “Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi” ha­ line dönüşmesi maksadıyla Devlet ve Vakıfça girişilecek çalışma­ larda “Kültür, Sanat ve Sosyal” yönlerden gerçekleştirilmesi öngö­ rülen hizmet, yatırım ve faaliyetlere katkılarda bulunmak veya ge­rekli hallerde bu yöndeki faaliyetleri organize ve koordine etmek;

8. Vakfın amaçları ve fonksiyonlarıyla  ilgili gereken her tür­lü yayın ve yayımlarda bulunmak;

9. Vakıf amaçları ve fonksiyonları doğrultusunda ödüllü, ödülsüz,  ulusal ve uluslararası  nitelikte yarışmalar düzenlemek suretiyle araştırma ve çalışmaları teşvik etmektir.

D. Teknik işler Komitesinin Görevleri:

1. Saray kompleksini oluşturan yapısal ünitelerin bir envan­ terini çıkarmak ve bunların teknik ve fonksiyonel açıdan sıralan­ masını yaparak öncelikle onarım ve restorasyonları gerekenleri saptamak;

2. Saray kompleksinde yer alan yapılarla bahçe ve arazisi­ nin rölöve restitüsyon planlarının hazırlanmasını sağlamak; bu maksatlayapılan çalışmalara yardımcı olmak;

3. Saray kopmleksi içinde yer alan Hasbahçe dahil tüm üni­ telerin onarım ve restorasyonları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, Bakaniıkça bu konudaki çalışmalara yardımcı olmak;

4. Onarım, restorasyon ve yeni inşaatla ilgili işlerin keşifle­rini hazırlamak veya hazırlatmak;

5.  Onarım, restorasyon ve yeni inşaatla ilgili, üçüncü şa­ hıslarca girişilen faaliyet ve yapılan çalışmaların gözetim ve de­ netimini yapmak;

6. Yönetim Kurulunun bu komitece yerine getirilmesini ön­gördüğü diğer işleri yapmaktır.

E. Araştırma-Pia ama,  Arşiv ve Dokümantasyon Komitesinin Görevleri:

1. Yaktın amaçları çerçevesinde ve fonksiyonları doğrultu­ sunda Yıldız Sarayına ait mimariyapılarla doğal çevresinin (bah­ çe ve arazisinin) tarihi geçmişini araştırmak ve ortaya çıkarmak;

2. Saray kompleksinde yer alan yapılarla bahçe ve arazinin röleve ve restitüsyon planlarının hazırlanmasının gerektirdiği in­ celeme, değerlendirme ve araştırmalarda bulunmak;

3. Saray yapılarının, bahçe ve arazisinin geliştirilmesi ve daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi için etüd ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, Devletçe yapılmakta olanlara veya yapıla­ caklara destek olmak;

4. Sarayın “Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi” haline gelme­ si ve geliştirilmesi maksadıyla gerekli inceleme, araştırma ve planlama çalışmaları yapmak suretiyle en uygun sistem ve mo­ dellerin bulunmasını sağlamak;

5. Saray kompleksi içindeki binalarla, bahçe ve arazisine ait her türlü belgeleri, bilgileri, yayınları, plan, proje ve krokileri, resim ve benzeri dökümanları toplamak suretiyle “Yıldız Sarayı Arşivi”ni oluşturmaya çalışmak;

6. Bu çalışmalar  yoluyla  “Yıldız  Sarayı Araştırma  Merke­zi”nin oluşturulmasına  öncülük etmektir.

F. Kültür  ve  Sanat  Danışma Komitesi:

1. Vakfın çeşitli kültür dallarında  düzenleyeceği  faaliyetler ve uygulayacağı  kültür programları  konularında  ilgili komitelere ve Yönetim Kurulu Başkanlığına görüş, teklif ve tavsiyelerde bu­ lunmak;

2. Sanat programları  ve faaliyetlerinin Sarayın özelliklerine ve sanat yönünden  değerine  ilişkin görüş, teklif ve tavsiyelerini ilgili icra komiteleri ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığına sun­maktır.

KOMiTELER KARARLARI YETER  SAYlSI:

Madde 34  Komiteler  kararlarını  mevcudun  çoğunluğu esasına göre alırla””r. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu

tarafın görüşüne itibar olunur.

KOMiTELER iLE iLGiLi DÜZENLEMELER:

Madde  35   Komite başkanları  ayrıca  bir karara  ihtiyaç duyulmaksızın  Vakfı ilgilendiren konularda üçüncü şahıslarla her zaman temasta bulunabilirler.

Bu gibi temaslarda  varılacak  olan sonuçlar Yönetim Kuru­lunca görüşülüp karara bağlanır.

Madde  36 Vakıf ResmiSenedi’nin 3. maddesinde  yazı­lı faaliyetlerden  birçoğu mahiyetleri itibariyle birden fazla komite­ yi ilgilendirebileceği cihetle bu gibi hallerde ilgili komitelerin  bir­ likte toplanıp karar almaları zorunludur.

Madde 37 – Birden fazla komitenin iştirakiyle yapılan top­ lantılarda  her komitenin  bir oyu vardır. Bu gibi toplantılarda ço­ ğunluk sağlanamazsa  konu, Yönetim Kuruluna getirilir ve bu ku­ rulda kesin karara bağlanır.

Madde  38 Genel sekreter birden fazla komiteyi ilgilendi­ren işler hakkında sadece bir komitenin aldığı kararı uygulayamaz.

Bu gibi hallerde Genel Sekreter konuyu,  Yönetim Kurulunun  ilk toplantısında Kurulun bilgisine sunar ve Yönetim kurulunun bu konuda alacağı karara göre hareket eder.

Madde 39 Komitelere üye olmayan  Vakıf üyelerinin,  oy verme hakları olmaksızın, komiteler toplantılarına katılmaları ca­ iz olup görüş ve kanaatlerini açıklamakta  serbesttirler.

Vakıf üyesi olmadıkları halde komite toplantılarına iştirakle­ rinde yarar görülen kimseler dahi toplantılara davet edilerek gö­ rüş ve düşüncelerinden yararlanılabilir.

KOMiTE ÜYELiGi SlFATlNlN DÜŞMESi:

Madde 40 – Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya ka­tılmayan komite üyeleri görevlerinden  ayrılmış sayılırlar.

DENETÇiLERiN GÖREVLERi:

Madde 41 Deentçiler Vakıf ResmiSenedinde belirtilen- lerin dışında gerek yıl içinde gerek yıl sonunda demirbaş eşya­ nın da sayımını yaparak bunlar hakkında yıllık raporlarında açık­ lamalarda  bulunurlar.

YÜRÜRLÜK:

Madde 42 – işbu tüzük Mütevelli Heyetinin kabulü tarihin­den itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 43 – işbu tüzük Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

GEÇiCi MADDE:

Madde 1 Mal varlığı  arttırılarak  gelirlerin  yükseltilmesi ve Vakfın amacı doğrultusunda  girişilen  faaliyetler ve hizmetle­ rin kesintisiz  olarak düzenli bir biçimde yürütülebilmesi ve bir an önce vergi muafiyetine kavuşulması  için her yıl Vakfın gelirlerin­ den bir kısmı yedek akçe olarak ayrılır.

Zorunlu  haller dışında yedek akçelerin carigiderlere sarfı caiz değildir.

YILDIZ SARAYI VAKFI RESMi SENEDiNiN

11 MDnin (d) BENDiNE GÖRE  MÜTEVELLi HEYETiNDEN ALINMASI GEREKLi GÖREV, YETKi, SORUMLULUK  SINIR VE ESASLARI

Yönetim Kurulu, Vakfın amaçları doğrultusunda, Vakıf adına    hertürlü    taahhüt    işlerine    girmeye    yetkili    olup,

10.000.000.-TL. (Onmilyon)sına kadar olan işlerde mevcudun çoğunluğu ile, 10.000.000.-TL. (Onmilyon)sından yukarı olan işler hakkında ise tüm kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile karar alabilirler.

Yönetim Kurulu, elde tutulmasında yarar görülmeyen Vakfa ait herhangi bir taşınmazın açık veya kapalı artırma yo­ luyla satışına karar verebilir. Bir fonda toplanacak olan bu sa­ tışlardan elde ediJ    paralar, Vakfa daha üstün yararlar sağla­ yacak diğer bir taŞınmazın veya taşınmazların satın alınma­ sından başka bir maksad için kullanılmaz.

Satış veya satınalma kararlarında kurul üye adedinin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.

Yönetim Kurulu, Vakıf yararına olacağına kanaat getirdi­ ği taktirde  Vakfa ait taşınır mal ve değerlerin  satışına da te­ vessül  edebilir.  Bu  satışlarda  kurul  üye  adedinin  çoğunluk oyu yeterli olmakla beraber değeri 10.000.000.-TL. (Onmil­ yon)sını geçen satışlarda kurul üye adedinin 2/3’sinin olumlu oyu gereklidir. Bu satışlardan elde edilen paralar ayrı bir fon­ da toplanır ve Vakfa gelir sağlayacak  Devlet Tahvili gibi sağ­ lamlıkta diğer taşınır mal ve değerlerin satın alınmasında kul­ lanılır.

Vakıf için yarar ve zaruret görülen hallerde, Vakfa ait ta­ şınır ve taşınmaz mal varlıklarının ipotek, rehin veya takasia­ rına dahi Yönetim Kurulu karar verebilir. Taşınır mal ve değer­ lerin satışlarındaki karar nisabı, bu tasarruflar için dahi esas teşkil eder.

Yukarıda yazılı bütün bu tasarruflarda bağış yoluyla Vak­ fa intikal etmiş taşınır veya taşınmaz mal ve değerler hakkın­ da bağışta bulunanın varsa belirttiği istek ve koymuş bulundu­ ğu şartlar doğrultusunda hareket edilir, bunların dışına çıkıl­ maz ve zorunluk duyulduğunda mahkemeden olumlu karar is­tenebilir.

Sulh, ibra ve her türlü alacaktan vazgeçme kararı alma­ ğa Yönetim Kurulu yetkili olup yukardaki fıkrada yazılı taşınır mal ve değerlerin  satışında esas olan karar nisabı bu haller için de geçerlidir.

işbu kararda yazılı tüm tasarruflarda herşeyden önce mevcut mevzuat hükümleriyle  Vakıf iç Tüzüğü hükümleri gözönünde tutulur ve bu hükümlere göre hareket edilir.