Loading...

Vakıf Resmi Senedi

Vakıf Resmi Senedi

YILDIZ SARAYI VAKFI SENEDİ

MADDE 1: Bu Vakfın adı, “Yıldız Sarayı Vakfı"dır.

MADDE 2: Vakfın merkezi, PERPA Ticaret Merkezi A2 Blok Kat: 12 No:1773 Okmeydanı-Şişli/İstanbul’dur. Vakfın adresi ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlara bildirmek kaydıyla değiştirilebilir. Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Şubelerin teşkilat, yetki, görev ve sorumlulukları Vakıf Mütevelli Heyetince onaylanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

VAKFIN AMACI:

MADDE  3: Vakfın amacı, gerektiğinde, ilgili bakanlık ve ilgili tüm resmî kurum ve kuruluşlarla fikir ve iş birliği de yapılarak ve yine gerektiğinde sözü edilen resmî makamların izin ve muvafakatten alınmak suretiyle: İstanbul Yıldız Sarayı ve ona bağlı tarihi yapıların, olanaklar elverdiği ölçüde kısmen de olsa, onarım ve restorasyonları faaliyetleriyle Saray’ın doğal çevresinin (bahçe ve arazisinin) korunması ve düzenlenmesi faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda girişilmiş ve girişilecek olan faaliyetlere katılmak ve her türlü yardımlarda bulunmak, Saray ve onun tüm özelliklerini Türk turizminin hizmetine ve aynı zamanda dış dünyanın ilgisine sunmak ve buraların halkı ziyaretine açılmasına ve açıldığı takdirde hizmetin yürütülmesine yardımcı olmak, buralarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak ve bu cümleden olmak üzere bilimsel ve sanatsal konferans ve toplantılar tertip etmek, konserler verdirmek, resim ve heykel sergileriyle seramik, tezhip, cilt ve bunlar gibi konularda kurslar açmak, kültür, sanat ve müzecilik alanlarında eserler meydana getirilmesini teşvik etmek ve yardımlarda bulunmak, İstanbul’da tertiplenen sanat olaylarını takip etmek ve Saray’da onlara çalışma imkân ve ortamı hazırlamak, bütün bu iş ve faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla Saray’da çalışan resmî görevliler dahil, diğer görevli personeli eğitip yetiştirmek, Vakfın yaptığı çalışmaları belirten bültenler yayınlamak,

Tarihsel, kültürel mirasımızın ulusal ve uluslararası düzlemde tanıtımına katkı sağlamak, Türkiye’nin somut kültürel miraslarının ve somut olmayan kültürel miraslarının, kültürel ve sanatsal zenginliğinin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik her türlü yurt içi ve yurt dışında yapılacak çalışmayı yürütmek, yurt içi ve dışında ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yahut ortak çalışmalar gerçekleştirmek, her türlü kültürel ve sanatsal değerlerimizin kalıcı ve sürekli olmasına yönelik çalışmalar yapmak, ülkemizin kültür-sanat üretiminde etkin rol almak ve kültür politikalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak, Türkiye turizmine destek olmaktır.

MADDE 4: Vakfa ödenmiş 999.000 (Dokuzyüz doksan-dokuz bin) TL. sı tahsis edilmiştir.

MADDE 5: Vakıf, amacının gerçekleştirilebilmesi için ya­pılacak para, taşınır ve taşınmaz mal, menkul kıymet şeklindeki her türlü bağışı kabul eder. Bağışlanan değerler, bağışı yapanın arzusu veya Yönetim Kurulunun kararıyla ya Vakfın mal varlığı­na eklenir ya da belli bir iş veya hizmetin yerine getirilmesine harcanır. Taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin tespitinde ra­yiç değerleri, menkul kıymetler değerlerinin tespitinde, borsa de­ğerleri esas alınır. Borsada kayıtlı olmayan veya kayıtlı olup da bağış tarihinden önceki son iki yıl içinde işlem görmeyen men­kul kıymetler yazılı değerleriyle değerlendirilirler.

Yapılacak bağışların nerelere harcanacağı veya hangi maksada tahsis edildiği, bağışta bulunan kişilerce belirtilmiş ise yapılan açıklamalara göre hareket edilir. Şu kadar ki, bu gibi hal­lerde bağışın Vakfın amacına uygunluğuna ve belirtilen isteğin gerçekleştirilebilme olanağının bulunup bulunmadığına Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulunun uygun görmediği bu tür şartlı bağışlar kabul olunmaz.

MADDE 6: Vakfın gelirleri,

a.  Vakfın iktisap edeceği taşınır ve taşınmaz mallarla men­kul kıymetlerin kira, irat, faiz ve satışlarından,
b.  Vakfın amacına uygun faaliyetleriyle ilgili gider karşılığı alınan ücretlerden,
c.   Vakıf yararına düzenlenecek konser, balo, kermes ve benzeri sosyal toplantı ve faaliyetlerden elde edilecek hasılattan,
d.  Vakfa yapılacak bağışlardan,
e.  Vakıfça girişilen çeşitli işletme faaliyetleriyle üçüncü şa­hıslarla yapılan her türlü anlaşmalardan elde edilen gelirlerden,
f.  Sair kaynak ve faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden sağlanır.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 7:

a.  Mütevelli Heyet,
b.  Yönetim Kurulu,
c.  Denetim Kurulu’ndan ibarettir

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ:

MADDE 8: Vakıf mütevelli Heyeti, tabii üyeler; Kültür ve Turizm Bakanı, Yıldız Sarayının bağlı bulunduğu Bakanlığın Müsteşarı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü, Yıldız Sarayı Müdürü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürü ve Vakfa maddi ve manevi büyük hizmetleri geçen yahut mesleği, toplum içindeki yeri gibi çeşitli vasıfları nedeniyle vakfa faydası dokunabilecek kişiler arasından yönetim kurulunun teklifi üzerine mütevelli heyetince seçilecek en çok 25 üye ve işbu vakıf senedinin altında imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

TABİİ BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLİ

MADDE  9: Kültür ve Turizm Bakanı Mütevelli Heyetinin tabii Başkanıdır. Yasal engel bulunduğu veya Bakanın bu görevi kabul etmemesi halinde mütevelli heyeti, kendi üyeleri arasından birini, mevcudunun çoğunluğu ile üç yıl için başkanlığa seçer.

Mütevelli heyeti ayrıca, kendi üyeleri arasından bir kişiyi de mevcudun çoğunluğu ile üç yıl için başkan vekilliğine seçer.

Başkan vekili başkanın bulunmadığı hal ve zamanlarda mütevelli heyetine başkanlık eder ve onun görevlerini yürütür.

VAKIF MÜTEVELLİ ÜYELİKLERDEN BOŞALMA

MADDE 10: Mütevelli heyeti üyeliklerinden istifa, vefat, medenî ehliyetin kaybı gibi hallerin gerçekleşmesi takdirinde üyelik sıfatının kalkmasından dolayı boşalma olduğunda, ilk yapılacak mütevelli heyeti toplantısında, ayrılan üye, aynı zamanda kurucu üye ise, onun yönetim kurulu başkanlığına önceden kapalı zarfla bildirmiş ise üç aday arasından, kurucu üye olup kapalı zarf içinde bu adayları bildirmemişse veya kurucu üye değilse, yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından mütevelli heyeti üyelerince gizli oyla seçim yapılır. Seçim sonunda en çok oy alan aday vakıf mütevelli heyeti üyeliğine seçilmiş olur.

Üyelik sıfatının kalkmasına mütevelli heyeti karar verir. Bu yoldaki kararlar önceden gündemde yer almak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Yukarıda sayılan nedenlerle vakıf mütevelli heyeti üyeliğinden ayrılan üyelerin vakfa intikal ettirdikleri hak ve menfaatler kendisine veya varislerine geri verilmez.

MADDE 11: Mütevelli heyetin, vakfın en yüksek karar organı olarak başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a.  Kültür ve Turizm Bakanı Vakfın tabii başkanıdır ancak yasal engel bulunduğu veya Bakanın bu görevi kabul etmemesi halinde üç yıl için, mütevelli Heyet üyeleri arasından olmak kaydıyla vakıf yönetim kurulu başkanlığını da üstlenecek olan mütevelli heyet başkanını, mütevelli heyet başkan vekilini, yönetim kurulunun altı asil ile dört yedek üyesini seçmek. Denetim kurulu üyeliği için kendi üyeleri arasından veya dışardan, üçü asil ve üçü yedek olmak üzere üç yıl için denetim kurulu üyeliğine seçmek.

b.  Vakıf yönetim kurulunun geçmiş çalışma yılına ait raporlarıyla vakıf denetçiler kurulunun bu konudaki raporlarını inceleyip yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

Şu kadar ki, her ne sebeple olursa olsun mütevelli heyetince üç yıl dolmadan olağan ve olağanüstü yapılacak toplantılarda yönetim kurulunun yenilenmesine karar verildiği takdirde eski yönetim kurulunu ibra için, aksine bir karar alınmadıkça, genel hesap durumu ile yönetim kurulu ve denetim kurulu Raporu aranmaz. İbra edilmeyen yönetim kurulunun görevi son bulmuş olur ve aynı gün yeniden seçim yapılır.

Bu husustaki kararlar toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

c.  Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe tasarılarını inceleyip, uygun göreceği değişiklikleri yaparak onaylamak,

d.  Yönetim kurulunun vakıf adına girişeceği her türlü taahhüt işleriyle vakfa ait taşınır ve taşınmaz mal ve menkul değerlerin alım, satım, takas, ipotek ve rehin işlerinde ve her türlü alacaktan vazgeçme, sulh, ibra dahil vakıf adına yapacağı yasal sınırlamalar dışındaki çeşitli tüm tasarruflarda vakıf organ ve görevlilerinin yetki, sınır ve esaslarını ve karar nisaplarını belirlemek ve bu sınırları aşanlar hakkında karar vermek.

Bunlardan başka mütevelli heyeti, 10. ve 27. maddelerdeki üyelik sıfatının kalkması ve fesih halleri müstesna olmak üzere gündemiyle mukayyet olmaksızın, vakfın en yüksek karar organı sıfatıyla mevcut mevzuat hükümleri, vakıf resmi senedi, eğer gerek duyulup hazırlanmışsa vakıf iç tüzüğü vb. başkaca vakıf içindeki uygulamaları düzenleyen dokümanlarda engelleyici hüküm bulunmayan hallerde başkaca her türlü kararı alabilir.”

Yukarıdaki 10. Maddede zikredilen üyelik sıfatının kalkmasına dair kararlar toplantıya katılan üyelerin dörtte üçü çoğunluğu ile alınır.

e.  Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç yönetmelik vb. tasarıları inceleyip ya aynen ya da uygun göreceği değişiklikleri yaparak kabul etmek,

f.  İşbu vakıf senedinde gerekli görüldüğü ilâve ve değişiklikleri yapmak,

g- Yasal engel bulunmadığı hallerde Kamu görevlileri dahil, yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemektir.

Şu kadar ki Mütevelli Heyeti, bu Vakıf Senedinin Üçüncü maddesinde yer alan hükümlerin hiçbirini kaldıramayacağı gibi bu hükümlerin özüne dokunacak biçimde herhangi bir ilâve veya değişiklik de yapamaz.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMA ZAMANI

MADDE 12: Vakıf mütevelli heyeti her yılın ilk üç ayı içinde olağan toplantısını yönetim kurulunun çağrısı ile vakıf merkezinde yapabileceği gibi yönetim kurulunca uygun görülen yer ve mahalde de yapar.

Vakıf mütevelli heyeti başkanının ve yönetim kurulunun lüzum görecekleri hallerde veyahut mütevelli heyeti üyelerinin beşte birinin yazılı olarak yönetim kuruluna bildirecekleri istekleri üzerine olağanüstü toplanır.

Yukarıdaki son halde yönetim kurulu, her ne sebeple olursa olsun mütevelli heyetini toplantıya çağırmamazlık edemez. Bir ay içinde çağrıda bulunmadığı takdirde teklif sahipleri denetim kuruluna başvururlar. Denetim kurulu da çağrıyı gerçekleştirmek zorundadır.

Mütevelli heyet toplantılarında gündemin ilk maddesi olarak mütevelli heyet başkanı veya mütevelli heyet başkan vekilinin başkanlığında genel kurula katılmış olan üyeler arasındaki en genç iki üyenin katipliğiyle divan teşekkül edilir, toplantıyı bu divan yönetir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği gibi konular dışında gündeme ilave mümkündür.

 TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 13: Vakıf mütevelli heyeti üyelerinin en az beşte üç çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı iki hafta sonraya ertelenir ve durum üyelere kısa mesaj, e-mail veya elektronik ortamda bildirilir.

İkinci toplantı için mütevelli heyeti üye adedinin üçte birinden (1/3) bir fazlasının bulunması yeterlidir.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin eder.

MADDE 14: Mütevelli heyeti toplantısının günü, yeri ve saati ile gündemi, üyelere toplantıdan en az on gün önce vakfa bildirmiş oldukları adrese yazılı olarak bildirilir. Ayrıca kısa mesaj, mail veya elektronik ortamda da bildirilir. Bu yazıya,

a.  Yönetim kurulu raporu,
b.  Çalışma dönemine ait genel hesap durumu,
c.  Denetim kurulu raporu eklenir.

Olağanüstü toplantılarda, aksine karar alınmadıkça, yönetim kurulu ile denetim kurulu raporları ve genel hesap durumu aranmaz.

MADDE 15: Mütevelli Heyeti Kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Vakıf Senedinde yapılacak değişik­lik ve ilaveler hakkındaki kararlar ise, Mütevelli Heyeti üyelerinin tümünün üçte iki çoğunluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 16: Vakıf yönetim kurulu 7 üyeden oluşur. Vakıf mütevelli heyeti başkanı yönetim kurulunun da başkanıdır. Mütevelli heyeti kendi üyeleri arasından üç yıllığına 6 asil ve 4 yedek üye seçer. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre en çok oy alan yedek üyelerden biri göreve çağırılır. İlk yapılacak mütevelli heyeti toplantısında veya sair sebeplerle, gerekirse olağanüstü de toplanarak boşalan yedek üyeliklere seçim yapılır. Yönetim kurulu kendi içinden 1 üyeyi de yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçer. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 4 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 17: Yönetim kurulu, vakfın yönetim organı olup aynı zamanda vakfı temsil eder.

Yönetim kurulu bu temsil yetkisini, yönetim kurulu başkanı ile başkan yardımcısına verebilir. Yönetim kurulu umumi veya belli hal ve konularda kendi üyelerinden bir veya birkaçını, herhangi yetkili memur ve memurlarını, mümessil veya mümessilliklerini herhangi bir sözleşmeyi akt etmeye veya herhangi bir mukavele veya hukuki senet veya belgeyi vakıf nam ve hesabına tanzim veya devretmeye yetkili kılabilir.

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a.  Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b.  Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli hallerde iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyet üyelerinin onayına sunar.
c.  Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d.  Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. Bankalardan teminat mektubu alır. Vakfın imza sirkülerini yayınlar.
e.  Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür, genel sekreter atayabilir veya benzeri yardımcı birimler kurabilir, kurullar oluşturabilir, görev tanımlarını, yapılarını belirleyebilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f.  Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g.  İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h.  Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i.  Vakfa önemli hizmetleri geçen yahut mesleği, toplum içindeki yeri gibi çeşitli vasıfları nedeniyle vakfa faydası dokunabilecek kişiler arasından mütevelli heyetine üye teklif eder.
j.  Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
k. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l.  İlgili mevzuat ile vakıf resmi senedi ve vakıf iç mevzuatında belirtilen hususlara yönelik diğer görevleri yapar.

MADDE 18: Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Geçerli neden olmaksızın arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyeler görevden çekilmiş sayılırlar. Toplantı yeter sayısı 4 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

MADDE 19: Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli He­yeti Başkanının onayı ile Vakfın amaçlarının gerçekleştirilme­sinde manevi ve maddi katkıda bulunanlara “Onur Üyeliği” ve­rilebilir.

Onur Üyeleri, Mütevelli Heyeti toplantılarına katılabilirler. Ancak oy hakları yoktur.

  DENETİM KURULU:

MADDE 20: Mütevelli heyeti kendi üyeleri arasından veya dışardan üçü asil ve üçü yedek olmak üzere üç yıl için denetim kurulu üyesi olarak seçer. Yedek denetçiler aldıkları oy sırasına göre asil denetçilerden görev süreleri bitmeden ayrılanların yerine geçerek onlardan geri kalan süre için asil denetçilik görevlerini yürütürler.

Denetim kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar, hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

MADDE 21: Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.”

HUZUR HAKKI:

MADDE 22: Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. Çeşitli projelerde yönetim kurulu tarafınca mütevelli heyet üyelerinin ve yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmesi gerekli görüldüğü takdirde ücret ödenebilir yahut işbu üyeler projelerde belirlenen proje bütçesinden ücret alabilir.

Kamu görevlileri hakkında yürürlükteki mevzuata göre hareket edilir.

MADDE 23: Vakıf Mütevelli Heyetince yapılacak incele­meler sonunda Vakfı nemacına ulaşamayacağı ve yapılan çalış­malardan yarar sağlanamayacağı anlaşılırsa Mütevelli Heyetin­ce Vakfın feshine karar verilebilir.
Fesih ve tasfiye kararı, gündemde önceden yer almış ol­mak kaydıyle, Mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte iki oy çok­luğu ile alınabilir.
Tasfiye kararı verilmesi takdirinde Mütevelli Heyetince beş kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Bu kurul tasfiye sonucunu bir ra­porla belirterek Mütevelli Heyetini toplantıya çağırır. Mütevelli Heyetince tasfiye hesaplarının onaylanmasından sonra Vakfın malları, gayece en yakın başka bir hayır kurumuna devredilir.